Innowacyjne rozwiązania

Projekty unijne

Nasze projekty


„Biomarkery w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności: opracowanie i wdrożenie samouczącego się algorytmu prognozującego nieinwazyjnie prawdopodobieństwo urodzenia dziecka u niepłodnej pary”

 

Projekt pn. Biomarkery w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności: opracowanie i wdrożenie samouczącego się algorytmu prognozującego nieinwazyjnie prawdopodobieństwo urodzenia dziecka u niepłodnej pary realizowany będzie przez 30 miesięcy od 01.11.2020 do 30.04.2023 r. Projekt obejmuje dwa etapu badań przemysłowych łącznie 12 miesięcy, jeden etap prac rozwojowych 12 miesięcy oraz etap wdrożenia trwający 6 miesięcy. Efektem prac BR będzie samouczący się algorytm prognozujący nieinwazyjnie prawdopodobieństwo urodzenia dziecka u niepłodnej pary. W ramach prac wdrożeniowych zakupione zostanie oprogramowanie/aplikacja wartość niematerialna i prawna, w ramach której zaimplementowany zostanie opracowany algorytm. Wnioskodawca od maja 2023 r. dokona wdrożenia efektów projektu we własnej działalności poprzez rozpoczęcie sprzedaży usługi nieinwazyjnej oceny prawdopodobieństwa urodzenia dziecka u niepłodnej pary oraz sprzedaży licencji na korzystanie z oprogramowania. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe związane z rosnącą skalą problemów z płodnością w społeczeństwach wysoko rozwiniętych spowodowanych m.in. stylem życia i coraz późniejszym podejmowaniem decyzji o posiadaniu potomstwa. Niepłodność jest obecnie uznawana za jedną z chorób cywilizacyjnych. Projekt ma duże znaczenie społecznoekonomiczne również w kontekście niskiego lub nawet ujemnego przyrostu naturalnego i starzenia się społeczeństw. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego: Nauki o życiu oraz Technologie Informacyjne i Komunikacyjne. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy, umożliwi mu dywersyfikację źródeł przychodu i wejście na nowe rynki zbytu. Projekt charakteryzuje się pozytywnym wpływem na polityki horyzontalne.

 

Wartość projektu ogółem: 2 172 703,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 549 748,55 zł

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie ARTVIMED CHROBRY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”

 

Bezpośrednim celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy: ARTVIMED CHROBRY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację prac zaplanowanych w agendzie badawczo-rozwojowej. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca dokona adaptacji pomieszczeń oraz zakupi niezbędną aparaturę i wyposażenie zyskując pełną zdolność do prowadzenia prac B+R zaplanowanych w agendzie. Wnioskodawca zaplanował wdrożenie rezultatów prac B+R do własnej działalności, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, zwiększenie udziału w rynku, a także dywersyfikację strumieni przychodów i wejście na nowe, zagraniczne rynki zbytu. Projekt, ze względu na zakres prac B+R, przyczyni się do podniesienia skuteczności techniki IVF, a tym samym do walki z chorobą cywilizacyjną, jaką jest niepłodność, którą wg szacunków dotkniętych jest nawet 20% par w wieku produkcyjnym.

 

Wartość projektu ogółem: 6 107 314,78 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 546 107,89 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.