Unia Europejska

Projekty unijne

Projekt 2.1 PO IR – ARTVIMED KRAKÓW

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie ARTVIMED CHROBRY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”

Bezpośrednim celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy: ARTVIMED CHROBRY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację prac zaplanowanych w agendzie badawczo-rozwojowej. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca dokona adaptacji pomieszczeń oraz zakupi niezbędną aparaturę i wyposażenie zyskując pełną zdolność do prowadzenia prac B+R zaplanowanych w agendzie. Wnioskodawca zaplanował wdrożenie rezultatów prac B+R do własnej działalności, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, zwiększenie udziału w rynku, a także dywersyfikację strumieni przychodów i wejście na nowe, zagraniczne rynki zbytu. Projekt, ze względu na zakres prac B+R, przyczyni się do podniesienia skuteczności techniki IVF, a tym samym do walki z chorobą cywilizacyjną, jaką jest niepłodność, którą wg szacunków dotkniętych jest nawet 20% par w wieku produkcyjnym.

Wartość projektu ogółem: 6 107 314,78 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 546 107,89 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie